Cucumis - 网上免费翻译服务
. .421翻译 - 英语-法语 - Don´t say "I love you". Let me feel it!

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语巴西葡萄牙语塞尔维亚语罗马尼亚语土耳其语阿拉伯语希腊语芬兰语德语西班牙语意大利语保加利亚语葡萄牙语瑞典语法语荷兰语丹麦语乌克兰语匈牙利语阿尔巴尼亚语波兰语波斯尼亚语希伯来语俄语汉语(简体)拉丁语印尼语世界语冰岛语加泰罗尼亚语克罗地亚语立陶宛语挪威语弗里西语日语斯洛伐克语捷克语拉脱维亚语波斯語蒙古语不列颠语汉语(繁体)古希腊语日语汉语(繁体)英语马其顿语

讨论区 诗歌

标题
Don´t say "I love you". Let me feel it!
正文
提交 tiftif
源语言: 英语

Don´t say "I love you". Let me feel it!
给这篇翻译加备注
Utilizaţi acest link dacă nu aveţi tastatură cu caractere româneşti.
http://romanian.typeit.org

标题
Ne me dis pas "Je t'aime"... Laisse-moi le ressentir !
翻译
法语

翻译 tiftif
目的语言: 法语

Ne me dis pas "Je t'aime"... Laisse-moi le ressentir !
Francky5591认可或编辑 - 2008年 三月 19日 09:58

最近发帖

作者
帖子

2008年 三月 18日 18:47

Burduf
文章总计: 238
«Ne me dis seulement "Je t'aime"... Laisse-moi le ressentir !»

La phrase n'est pas juste, il faudrait dire:

Ne me dis pas "Je t'aime"... Laisse-moi le ressentir !2008年 三月 19日 09:59

Francky5591
文章总计: 12395
merci beaucoup Michel, j'avais validé un peu vite cette traduction, je crois...