Cucumis - 网上免费翻译服务
. .421翻译 - 英语-土耳其语 - Don´t say "I love you". Let me feel it!

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语巴西葡萄牙语塞尔维亚语罗马尼亚语土耳其语阿拉伯语希腊语芬兰语德语西班牙语意大利语保加利亚语葡萄牙语瑞典语法语荷兰语丹麦语乌克兰语匈牙利语阿尔巴尼亚语波兰语波斯尼亚语希伯来语俄语汉语(简体)拉丁语印尼语世界语冰岛语加泰罗尼亚语克罗地亚语立陶宛语挪威语弗里西语日语斯洛伐克语捷克语拉脱维亚语波斯語蒙古语不列颠语汉语(繁体)古希腊语日语汉语(繁体)英语马其顿语

讨论区 诗歌

标题
Don´t say "I love you". Let me feel it!
源语言: 英语

Don´t say "I love you". Let me feel it!
给这篇翻译加备注
Utilizaţi acest link dacă nu aveţi tastatură cu caractere româneşti.
http://romanian.typeit.org

标题
Bana beni sevdiğini söyleme, bırak hissedeyim.
翻译
土耳其语

翻译 artlover_25@yahoo.com.tr
目的语言: 土耳其语

Bana beni sevdiğini söyleme, bırak hissedeyim.
VişneFr认可或编辑 - 2007年 二月 18日 18:26

最近发帖

作者
帖子

2007年 四月 18日 09:28

nava91
文章总计: 1268
Is this translation right? "I love you" = "Seni seviyorum" ?

2007年 四月 18日 19:33

canaydemir
文章总计: 36
yes

2007年 四月 18日 21:02

nava91
文章总计: 1268
But the translation "Bana beni sevdiğini söyleme, bırak hissedeyim." is right?
There aren't "" and "." and "!"

2007年 四月 20日 04:58

mystic
文章总计: 6
this translation is true , not matter ..

2007年 四月 20日 13:51

kafetzou
文章总计: 7963
The translation is correct. The way quotations are done in Turkish is that the quotation is turned into a noun phrase, so that literally it translates as "To me me the-loving-you-did don't say, allow the-feeling-I-do" - Turkish is a very difficult language to learn for this reason!

2009年 八月 15日 17:55

kendin_ol_19
文章总计: 99
Aynı mana ama bire bir transfer edersek.Şöyle olmalı :Bana ''Seni seviyorum'' deme! Bırak hissedeyim.