Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .88अनुबाद - इतालियन-रोमानियन - ti mando la buonanotte più dolce..vorrei...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनरोमानियनBosnianस्पेनीतुर्केलीपोलिसजर्मन

Category Sentence - Love / Friendship

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
ti mando la buonanotte più dolce..vorrei...
हरफ
Danimद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

ti mando la buonanotte più dolce..vorrei sfiorarti le labbra e coccolarti tutta la notte..

शीर्षक
Cel mai dulce „noapte bună"
अनुबाद
रोमानियन

Freyaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: रोमानियन

Îţi trimit cel mai dulce „Noapte bună."... aş vrea să-ţi sărut uşor buzele şi să te alint toată noaptea...
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
"sfiorarti le labbra", cuvânt cu cuvânt, are sensul de "să-ţi ating uşor buzele";
"coccolare" = "a alinta"," a răsfăţa"," a giugiuli" etc
Validated by iepurica - 2007年 डिसेम्बर 10日 09:43