Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद सङ्‍ख्या - सदस्य तथ्याङ्क