Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .88अनुबाद - इतालियन-जर्मन - ti mando la buonanotte più dolce..vorrei...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनरोमानियनBosnianस्पेनीतुर्केलीपोलिसजर्मन

Category Sentence - Love / Friendship

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
ti mando la buonanotte più dolce..vorrei...
हरफ
imprevedibileद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

ti mando la buonanotte più dolce..vorrei sfiorarti le labbra e coccolarti tutta la notte..

शीर्षक
die süßeste "Gute Nacht"...
अनुबाद
जर्मन

alexfattद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: जर्मन

Ich schicke dir die süßeste "Gute Nacht"... Ich möchte deine Lippen streicheln und die ganze Nacht mit dir schmusen...
Validated by nevena-77 - 2010年 डिसेम्बर 14日 14:29

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2010年 डिसेम्बर 5日 00:22

merdogan
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 3769
Ich möchte deine Lippe streifen, und die ganze Nacht mit dir schmusen...> Die ganze Nacht möchte ıch deine Lippe streifen und mit dir schmusen>