Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .88सरुको हरफ - इतालियन - ti mando la buonanotte più dolce..vorrei...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनरोमानियनBosnianस्पेनीतुर्केलीपोलिसजर्मन

Category Sentence - Love / Friendship

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
ti mando la buonanotte più dolce..vorrei...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Danimद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

ti mando la buonanotte più dolce..vorrei sfiorarti le labbra e coccolarti tutta la notte..
2007年 नोभेम्बर 30日 20:41