Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Freya बिशेसज्ञ रोमानियन

प्रशासक
बिशेसज्ञ - रोमानियन
देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1987
प्रथम भ्रमण2007年 अगस्त 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अगस्त 9日 15:59
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎53003

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎52608

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
Freya can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीपोर्तुगालीस्पेनीरोमानियनइतालियनफिनल्यान्डीब्राजिलियन पर्तुगिज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीरोमानियनइतालियनफिनल्यान्डीपोर्तुगालीकातालानस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  जर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेलीअंग्रेजीरोमानियनइतालियनफिनल्यान्डीपोर्तुगालीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज
रोमानियन
9.41/10   बिशेसज्ञ
फ्रान्सेली
8.5/10  
अंग्रेजी
8.82/10  
स्पेनी
8.89/10  
फिनल्यान्डी
7.8/10  
इतालियन
8.4/10  
Me

A Jane Doe from Romania. Yes, Romania.