Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .iepurica

वेब-साइत

देश ‎Faroe Islands
जन्मेको बर्ष1969
प्रथम भ्रमण2006年 अगस्त 28日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 फेब्रुअरी 6日 10:10
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎5054

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎5064

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
iepurica can read the following languages: अंग्रेजीरोमानियननर्वेजियनडेनिसफरोईज
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीरोमानियनस्विडेनीनर्वेजियनडेनिसफरोईजजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीरोमानियनडेनिसफरोईजजर्मन
रोमानियन
9.9/10  
अंग्रेजी
8.43/10  
फरोईज
9.5/10