Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 영어-라트비아어 - Comment-translation-field

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어스페인어이탈리아어아라비아어포르투갈어브라질 포르투갈어그리스어불가리아어터키어카탈로니아어간이화된 중국어네덜란드어루마니아어독일어히브리어세르비아어리투아니아어전통 중국어폴란드어덴마크어알바니아어체코어러시아어에스페란토어핀란드어일본어헝가리어크로아티아어스웨덴어노르웨이어에스토니아어페로어힌디어한국어페르시아어아이슬란드어슬로바키아어쿠르드어아프리칸스어몽골어프랑스어라트비아어아일랜드어타이어네팔어슬로베니아어베트남어
요청된 번역물: 클린곤어

제목
Comment-translation-field
본문
Cucumbergirl에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

You mustn't enter any comment into the main translation field.

제목
Galvenajā tulkojuma laukā nedrīkst ievadīt nekādus komentārus.
번역
라트비아어

durklis에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 라트비아어

Galvenajā tulkojuma laukā nedrīkst ievadīt nekādus komentārus.
이 번역물에 관한 주의사항
This translation is addressed to everyone, i.e., is not limited to one person. If you would like to address one person, the better version is given below: "Galvenajā tulkojuma laukā tu nedrīksti ievadīt nekādus komentārus." If the original text presumes plural form, the translation should be: "Galvenajā tulkojuma laukā jūs nedrīkstat ievadīt nekādus komentārus."
Neko에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2010년 2월 1일 20:10