Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .421원문 - 영어 - Don´t say "I love you". Let me feel it!

현재 상황원문
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어브라질 포르투갈어세르비아어루마니아어터키어아라비아어그리스어핀란드어독일어스페인어이탈리아어불가리아어포르투갈어스웨덴어프랑스어네덜란드어덴마크어우크라이나어헝가리어알바니아어폴란드어보스니아어히브리어러시아어간이화된 중국어라틴어인도네시아어에스페란토어아이슬란드어카탈로니아어크로아티아어리투아니아어노르웨이어프리지아어일본어슬로바키아어체코어라트비아어페르시아어몽골어브르타뉴어전통 중국어고대 그리스어일본어전통 중국어영어마케도니아어

분류

제목
Don´t say "I love you". Let me feel it!
번역될 본문
house_babQ에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

Don´t say "I love you". Let me feel it!
이 번역물에 관한 주의사항
Utilizaţi acest link dacă nu aveţi tastatură cu caractere româneşti.
http://romanian.typeit.org
cucumis에 의해서 마지막으로 수정되었습니다 - 2007년 5월 17일 07:53

마지막 글

글쓴이
올리기

2007년 4월 11일 11:25

Vesna
게시물 갯수: 12
Non dire "ti amo". Lasciamelo sentire!

2007년 8월 23일 05:27

Chantal
게시물 갯수: 878
Hm.. what to do with the 'pages to check' ? This is a good translation right?

2008년 4월 5일 20:32

lavvy
게시물 갯수: 2
Nu-mi spune "te iubesc"..lasa-ma sa o simt

2008년 4월 30일 10:02

kumarsubhash_222
게시물 갯수: 25
ये मत कहो "मुझे तुमसे प्यार है" मुझे इसका अहसास करने दो।

2008년 4월 30일 10:08

Chantal
게시물 갯수: 878
I take it that was the Hindi translation kumarsubhash?

2008년 11월 1일 14:40

elisinclar
게시물 갯수: 1
no digas te amo. solo dejame sentirlo