Cucumis - 网上免费翻译服务236翻译 - 法语-冰岛语 - La vie ne vaut d'être vécue sans amour.

当前状态翻译
本文可用以下语言: 法语英语阿拉伯语罗马尼亚语希腊语意大利语丹麦语巴西葡萄牙语葡萄牙语土耳其语塞尔维亚语德语瑞典语荷兰语西班牙语匈牙利语加泰罗尼亚语韩国语/朝鲜语波兰语法罗语汉语(繁体)拉丁语冰岛语保加利亚语俄语挪威语芬兰语希伯来语捷克语

讨论区 表达

标题
La vie ne vaut d'être vécue sans amour.
正文
提交 Mariluz
源语言: 法语

La vie ne vaut d'être vécue sans amour.

标题
Lífið er ekki vert að lifa án kærleika
翻译
冰岛语

翻译 casper tavernello
目的语言: 冰岛语

Lífið er ekki vert að lifa án kærleika
Bamsa认可或编辑 - 2008年 三月 30日 14:55

最近发帖

作者
帖子

2007年 九月 1日 17:49

casper tavernello
文章总计: 5057
Could somebody remove it please?

2007年 九月 1日 18:13

Porfyhr
文章总计: 793
Why removal Casper?
Couldn't you write to Magnus Gudmundsson and ask for at complete translation...


2007年 九月 1日 18:55

Mariluz
文章总计: 1
La vida no vale la pena sin amor

2007年 九月 12日 19:40

casper tavernello
文章总计: 5057
I was a little angry with my (maybe) poor translation and erased it.

2008年 三月 31日 03:14

casper tavernello
文章总计: 5057
Oh, thank you so much for this one, Bamsa.

CC: Bamsa