Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-युनानेली - text of my tattoo

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरोमानियनLatinयुनानेली

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
text of my tattoo
हरफ
n1_floद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

God offered me a few brothers that I love.
But I have one real sister, that I love the most.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
It's for my tattoo

Edit: i -> I

शीर्षक
αδελφική αγάπη
अनुबाद
युनानेली

*alexia*द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: युनानेली

Ο Θεός μου προσέφερε λίγους αδελφούς που αγαπώ.
Όμως έχω μια αληθινή αδελφή, την οποία αγαπώ περισσότερο.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
λίγους/κάποιους/μερικούς
Validated by User10 - 2010年 सेप्टेम्बर 20日 14:46