Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-रोमानियन - text of my tattoo

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरोमानियनLatinयुनानेली

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
text of my tattoo
हरफ
Bamsaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

God offered me a few brothers that I love.
But I have one real sister, that I love the most.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
It's for my tattoo

Edit: i -> I

शीर्षक
Dumnezeu mi-a oferit câțiva frați pe care îi iubesc.
अनुबाद
रोमानियन

Bamsaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: रोमानियन

Dumnezeu mi-a oferit câțiva frați pe care îi iubesc.
Dar în realitate am o singură soră,
pe care o iubesc cel mai mult.
Validated by Bamsa - 2010年 सेप्टेम्बर 12日 19:15