Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .User10 बिशेसज्ञ युनानेलीExpert assistant अंग्रेजी

बिशेसज्ञ - युनानेली
Expert assistant - अंग्रेजी
देश ‎Greece
जन्मेको बर्ष1981
प्रथम भ्रमण2009年 जुन 3日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 मार्च 3日 13:47
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎30752

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎36033

प्रमुख भाषा ‎युनानेली युनानेली
User10 can read the following languages: अंग्रेजीतुर्केलीयुनानेली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीतुर्केलीयुनानेली
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीतुर्केलीयुनानेली
युनानेली
9.96/10   बिशेसज्ञ
तुर्केली
9.22/10  
अंग्रेजी
9.06/10   Expert assistant