Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-Latin - text of my tattoo

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरोमानियनLatinयुनानेली

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
text of my tattoo
हरफ
n1_floद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

God offered me a few brothers that I love.
But I have one real sister, that I love the most.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
It's for my tattoo

Edit: i -> I

शीर्षक
Deus fratres aliquos mihi dedit
अनुबाद
Latin

Aneta B.द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: Latin

Deus fratres aliquos mihi dedit, quos amo.
Nam sororem unam habeo, quam maxime amo.
Validated by Efylove - 2010年 सेप्टेम्बर 14日 08:26