Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - text of my tattoo

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीरोमानियनLatinयुनानेली

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
text of my tattoo
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
n1_floद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

God offered me a few brothers that I love.
But I have one real sister, that I love the most.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
It's for my tattoo

Edit: i -> I
Edited by Bamsa - 2010年 सेप्टेम्बर 12日 18:57