Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-रोमानियन - She came, she saw, she disappeared.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीLatinरोमानियनयुनानेली

Category Humor - Humor

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
She came, she saw, she disappeared.
हरफ
Bamsaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

She came, she saw, she disappeared.

शीर्षक
A venit, a văzut, a dispărut.
अनुबाद
रोमानियन

Ionut Andreiद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: रोमानियन

A venit, a văzut, a dispărut.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Obs: She is translated by EA.
Word for word: Ea a venit, (ea) a văzut, (ea) a dispărut.
Validated by Freya - 2014年 नोभेम्बर 6日 16:50