Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - She came, she saw, she disappeared.

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीLatinरोमानियनयुनानेली

Category Humor - Humor

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
She came, she saw, she disappeared.
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Bamsaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

She came, she saw, she disappeared.
2014年 अगस्त 5日 01:10