Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .Ionut Andrei

वेब-साइत

देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1993
प्रथम भ्रमण2009年 सेप्टेम्बर 6日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2015年 जनवरी 18日 15:55
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎25822

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎26071

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
Ionut Andrei can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीजर्मनइतालियनरोमानियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीरोमानियनइतालियनजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीरोमानियनइतालियन
रोमानियन
8.57/10  
अंग्रेजी
7.36/10  
इतालियन
5.97/10