Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-युनानेली - She came, she saw, she disappeared.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीLatinरोमानियनयुनानेली

Category Humor - Humor

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
She came, she saw, she disappeared.
हरफ
aimiliusद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

She came, she saw, she disappeared.

शीर्षक
She came, she saw, she disappeared.
अनुबाद
युनानेली

aimiliusद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: युनानेली

Αυτή ήρθε, είδε, εξαφανίστηκε.
Validated by User10 - 2015年 मे 30日 17:12