Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-希腊语 - She came, she saw, she disappeared.

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语拉丁语罗马尼亚语希腊语

讨论区 幽默 - 幽默

本翻译"仅需意译"。
标题
She came, she saw, she disappeared.
正文
提交 aimilius
源语言: 英语

She came, she saw, she disappeared.

标题
She came, she saw, she disappeared.
翻译
希腊语

翻译 aimilius
目的语言: 希腊语

Αυτή ήρθε, είδε, εξαφανίστηκε.
User10认可或编辑 - 2015年 五月 30日 17:12