Cucumis - 网上免费翻译服务
. .翻译 - 英语-罗马尼亚语 - She came, she saw, she disappeared.

当前状态翻译
本文可用以下语言: 英语拉丁语罗马尼亚语希腊语

讨论区 幽默 - 幽默

本翻译"仅需意译"。
标题
She came, she saw, she disappeared.
正文
提交 Bamsa
源语言: 英语

She came, she saw, she disappeared.

标题
A venit, a văzut, a dispărut.
翻译
罗马尼亚语

翻译 Ionut Andrei
目的语言: 罗马尼亚语

A venit, a văzut, a dispărut.
给这篇翻译加备注
Obs: She is translated by EA.
Word for word: Ea a venit, (ea) a văzut, (ea) a dispărut.
Freya认可或编辑 - 2014年 十一月 6日 16:50