Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .aimilius

वेब-साइत

देश ‎Greece
प्रथम भ्रमण2009年 मे 5日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2018年 फेब्रुअरी 8日 05:23
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎566

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎616

प्रमुख भाषा ‎अल्बेनियन अल्बेनियन
aimilius can read the following languages: अंग्रेजीइतालियनयुनानेलीअल्बेनियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषायुनानेली
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअल्बेनियन
अल्बेनियन
6.71/10  
युनानेली
8.5/10