Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .10अनुबाद - इतालियन-नर्वेजियन - Ti voglio bene.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनतुर्केलीBulgarianफ्रान्सेलीअंग्रेजीअल्बेनियनअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीरूसीसरबियनBretonUkrainianइस्तोनियननर्वेजियनLatinThai

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
Ti voglio bene.
हरफ
TomasMaldonadoद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

Ti voglio bene.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
la frase e' diretta ad una persona molto cara.

'Admin's Remark.
This request is no longer acceptable according to our new submission rules.

शीर्षक
Jeg er glad i deg
अनुबाद
नर्वेजियन

Hegeद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: नर्वेजियन

Jeg er glad i deg
Validated by Hege - 2009年 मार्च 24日 17:50