Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .10अनुबाद - अंग्रेजी-ब्राजिलियन पर्तुगिज - I love you.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनतुर्केलीBulgarianफ्रान्सेलीअंग्रेजीअल्बेनियनअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीरूसीसरबियनBretonUkrainianइस्तोनियननर्वेजियनLatinThai

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
I love you.
हरफ
Josy Caetanoद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी Maggie_55द्वारा अनुबाद गरिएको

I love you.

शीर्षक
Eu te amo.
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज

Menininhaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Eu te amo.
Validated by casper tavernello - 2007年 अगस्त 25日 14:53