Cucumis - 网上免费翻译服务
. .10翻译 - 意大利语-挪威语 - Ti voglio bene.

当前状态翻译
本文可用以下语言: 意大利语土耳其语保加利亚语法语英语阿尔巴尼亚语阿拉伯语巴西葡萄牙语西班牙语俄语塞尔维亚语不列颠语乌克兰语爱沙尼亚语挪威语拉丁语泰语

讨论区 想法 - 爱 / 友谊

标题
Ti voglio bene.
正文
提交 TomasMaldonado
源语言: 意大利语

Ti voglio bene.
给这篇翻译加备注
la frase e' diretta ad una persona molto cara.

'Admin's Remark.
This request is no longer acceptable according to our new submission rules.

标题
Jeg er glad i deg
翻译
挪威语

翻译 Hege
目的语言: 挪威语

Jeg er glad i deg
Hege认可或编辑 - 2009年 三月 24日 17:50