Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .10अनुबाद - इतालियन-अल्बेनियन - Ti voglio bene.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनतुर्केलीBulgarianफ्रान्सेलीअंग्रेजीअल्बेनियनअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीरूसीसरबियनBretonUkrainianइस्तोनियननर्वेजियनLatinThai

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
Ti voglio bene.
हरफ
fre593द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

Ti voglio bene.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
la frase e' diretta ad una persona molto cara.

'Admin's Remark.
This request is no longer acceptable according to our new submission rules.

शीर्षक
te dua shume
अनुबाद
अल्बेनियन

wondergirlद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: अल्बेनियन

te dua shume
Validated by Sangria - 2007年 जुलाई 12日 16:17