Cucumis - Free online translation serviceTranslation - English-Albanian - perkthim

Current statusTranslation
This text is available in the following languages: EnglishAlbanian

Category Speech

This translation request is "Meaning only".
Title
perkthim
Text
Submitted by bubina
Source language: English

Webster defines education as the process of educating or teaching (now that's really useful, isn't it?) Educate is further defined as "to develop the knowledge, skill, or character of..." Thus, from these definitions, we might assume that the purpose of education is to develop the knowledge, skill, or character of students. Unfortunately, this definition offers little unless we further define words such as develop, knowledge, and character.
Remarks about the translation
fgbfgd

Title
perkthim
Translation
Albanian

Translated by liria
Target language: Albanian

Websteri e përkufizon edukimin si një proçes të të edukuarit apo të mësuarit (tani kjo është me të vërtetë e dobishme apo?) Edukata para së gjithash është përkufizuar si "ta zhvillosh dijen, aftësitë, apo karakterin.." Si rrjedhim, nga këto përkufizime, ne mund të supozojmë se qëllimi i edukatës është të zhvillojmë dijen, aftësitë apo karakterin e studentëve. Për fat të keq, ky përkufizim ofron pak më pak se sa që ne i shpjegojmë fjalët siç janë zhvillim, dije dhe karakter.
Last validated or edited by bamberbi - 16 December 2009 08:13