Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاینمتن اصلی - پرتغالی - Quem é vc?

موقعیت کنونیمتن اصلی
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: پرتغالیانگلیسی

طبقه نامه / ایمیل

این درخواست ترجمه "فقط معنی" می باشد.
عنوان
Quem é vc?
متن قابل ترجمه
raj پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: پرتغالی

Quem é vc?
ملاحظاتی درباره ترجمه
british
11 مارس 2008 16:11