Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .ترجمه - انگلیسی-ایتالیایی - good morning to you my love

موقعیت کنونیترجمه
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: انگلیسیایتالیایی

طبقه گپ زدن - زندگی روزمره

عنوان
good morning to you my love
متن
rawteech پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: انگلیسی

good morning to you my love

عنوان
Buon giorno a te amore mio
ترجمه
ایتالیایی

Nadia ترجمه شده توسط
زبان مقصد: ایتالیایی

Buon giorno a te amore mio
آخرین دارای اعتبار یا ویرایش شده توسط Francky5591 - 10 دسامبر 2018 05:12