Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-इतालियन - good morning to you my love

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीइतालियन

Category Chat - Daily life

शीर्षक
good morning to you my love
हरफ
rawteechद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

good morning to you my love

शीर्षक
Buon giorno a te amore mio
अनुबाद
इतालियन

Nadiaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: इतालियन

Buon giorno a te amore mio
Validated by Francky5591 - 2018年 डिसेम्बर 10日 05:12