Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .ترجمه - انگلیسی-فرانسوی - Like, hello and stuff...Giggle!

موقعیت کنونیترجمه
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: انگلیسیفرانسوی

این درخواست ترجمه "فقط معنی" می باشد.
عنوان
Like, hello and stuff...Giggle!
متن
baboon054 پیشنهاد شده توسط
زبان مبداء: انگلیسی

Like, hello and stuff...Giggle!

عنوان
Comme bonjour et d'autre choses... Eclat de rire!
ترجمه
فرانسوی

svajarova ترجمه شده توسط
زبان مقصد: فرانسوی

Comme bonjour et d'autre choses... Eclat de rire!
آخرین دارای اعتبار یا ویرایش شده توسط Francky5591 - 5 فوریه 2018 10:07