Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین
. .ترجمه - ایتالیایی-انگلیسی

موقعیت کنونیترجمه
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: ایتالیاییانگلیسیفرانسویپرتغالی برزیلاسپانیولیروسیلهستانیآلمانی

مشکل - اجازه ها