Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - इतालियन-अंग्रेजी

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनअंग्रेजीफ्रान्सेलीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीरूसीपोलिसजर्मन

समस्या - Permissions