Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - Latin-रोमानियन - Auctorem complurimum librorum quibus continentur...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latin
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: रोमानियन

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Auctorem complurimum librorum quibus continentur...
अनुबाद
Latin-रोमानियन
marinabarabantद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Auctorem complurimum librorum quibus continentur exquisitissima rerum theologiae scientia.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
<edit> "complurrimum" with "complurimum"<edit/>
2019年 मे 3日 18:46