Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - Latin - Auctorem complurimum librorum quibus continentur...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latin
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: रोमानियन

This translation request is "Meaning only".
शीर्षक
Auctorem complurimum librorum quibus continentur...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
marinabarabantद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Auctorem complurimum librorum quibus continentur exquisitissima rerum theologiae scientia.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
<edit> "complurrimum" with "complurimum"<edit/>
Edited by Francky5591 - 2020年 फेब्रुअरी 28日 20:54

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2019年 जुलाई 23日 19:39

Dwayn_
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 2
It means "author of many books in which are [contained] the most exquisite things of theologic science"