Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .marinabarabant

देश ‎Romania
जन्मेको बर्ष1969
प्रथम भ्रमण2019年 मे 3日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 मे 3日 18:41
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-90

प्रमुख भाषा ‎रोमानियन रोमानियन
marinabarabant can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीरोमानियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषारोमानियन