Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .215अनुबाद - अंग्रेजी-तुर्केली - live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीफ्रान्सेलीतुर्केलीइतालियनस्पेनीयुनानेलीBulgarianLatinरोमानियनअरबीरूसीनर्वेजियनस्विडेनीयहुदीफिनल्यान्डीपोलिसडचब्राजिलियन पर्तुगिज  कातालानUkrainianजर्मनहन्गेरियनतुर्केलीअल्बेनियन
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Sanskrit

Category Sentence

शीर्षक
live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.
हरफ
fragrantlyद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

live for today, learn from yesterday and hope for tomorrow.

शीर्षक
Bugün'ü yaşa...
अनुबाद
तुर्केली

fragrantlyद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: तुर्केली

Bugün'ü yaşa,Dün'den öğren ve Yarın için ümit et!
Validated by FIGEN KIRCI - 2009年 मार्च 27日 22:05