Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .FIGEN KIRCI बिशेसज्ञ तुर्केली

बिशेसज्ञ - तुर्केली
देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1972
प्रथम भ्रमण2008年 फेब्रुअरी 18日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2016年 अप्रिल 11日 22:34
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎27144

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎27313

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
FIGEN KIRCI can read the following languages: अंग्रेजीरूसीतुर्केलीBulgarian
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीतुर्केलीरूसीBulgarian
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केलीरूसीBulgarian
तुर्केली
9.45/10   बिशेसज्ञ
Bulgarian
9.89/10  
अंग्रेजी
8.12/10