Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .88सरुको हरफ - क्रोएसियन - A tebe nema

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: क्रोएसियनस्विडेनीअंग्रेजीBulgarian

शीर्षक
A tebe nema
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
cookizद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: क्रोएसियन

A tebe nema
2008年 अगस्त 6日 18:52