Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .cookiz

देश ‎Sweden
जन्मेको बर्ष1989
प्रथम भ्रमण2007年 अगस्त 28日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अगस्त 6日 18:52
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎-24

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-24

प्रमुख भाषा ‎स्विडेनी स्विडेनी
cookiz can read the following languages: स्विडेनी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्विडेनी