Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .88अनुबाद - क्रोएसियन-अंग्रेजी - A tebe nema

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: क्रोएसियनस्विडेनीअंग्रेजीBulgarian

शीर्षक
A tebe nema
हरफ
cookizद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: क्रोएसियन

A tebe nema

शीर्षक
and you are not here
अनुबाद
अंग्रेजी

SUZANA HRVATINद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: अंग्रेजी

...and you are not here
Validated by lilian canale - 2011年 जुलाई 30日 04:01

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2008年 अगस्त 12日 06:55

tou69
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 2
And you are not here

2008年 अगस्त 12日 11:33

pias
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 8113
Agree with tou69.

2008年 अगस्त 12日 16:01

juliafasth
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 1
And you are not here

2008年 अगस्त 12日 17:38

Mellla
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 6
Oikea käännös olisi: And you are not here.