Cucumis - 网上免费翻译服务
. .Porfyhr

主页

国家/地区 ‎瑞典
出生年份1966
第一次访问2007年 七月 10日
最后一次访问2007年 九月 28日 19:36
当前的翻译点数
‎43902

潜在翻译点数
‎43902

主要语言 ‎瑞典语 瑞典语
Porfyhr 可以阅读以下语言: 法语英语西班牙语德语荷兰语瑞典语挪威语丹麦语拉丁语冰岛语
翻译 - 喜好
源语言 所有语言
目的语言英语瑞典语挪威语拉丁语
英语
8.94/10  
瑞典语
10/10  
挪威语
10/10  
拉丁语
9/10  
Porfyhr其人

先来一个拉丁语座右铭:

Ego sum qui sum
汉语译文:
我就是我

Ego

瑞典语座右铭:

Jag är inte
en schlager.
Jag råkar bara
handla om samma saker.

/Kristina Lugn

英语译文:

I'm not
a pop song.
I just deal with
the same trivialities.

/Kristina Lugn

汉语译文:
我不是
一首流行歌。
但我和它
一样平凡。我的真名叫Jim,就是吉姆,生于瑞典之都斯德哥尔摩。我在挪威的特隆赫姆和奥斯陆,在法国的兰斯和巴黎,以及在菲律宾的爱尼岛和马尼拉生活过。
我的职业生涯开始是在瑞典军队里的瑞典语-挪威语-法语翻译。专业领域有医学、军事和音乐术语。我离职后成为一名医学翻译和医生,专搞精神病学。
关于我的挪威语,我说流利的bokmål(书面语),对nynorsk(口头语)也很有研究,如果你不知道挪威语实际上是两种不同的语言:即nynorsk和bokmål,那我让你看个例句来区别一下:
汉语:你好!
英语: How are you?
Bokmål 书面语: Hvordan går det?
Nynorsk 口头语: Korleis gjeng det?

nynorsk最初是老挪威语,但同样是书面语的“新挪威语”就有点令人混淆了。少数挪威人说nynorsk。挪威语及瑞典语有很多不同的方言,大体只表现在口语上

瑞典语和挪威语字母表中的“奇怪符号”有:

Sw: å Å, ä Ä, ö Ö
No: å Å, æ Æ, ø Ø


最后说一句,我的头像是瑞典与挪威联盟(1814-1905)的皇家玉玺。

180px-Unionsv%C3%A5pen_kongeflagg.jpg