Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .अनुबाद - अंग्रेजी-रोमानियन - Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: रोमानियन

Category Computers / Internet

शीर्षक
Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
अनुबाद
अंग्रेजी-रोमानियन
melmihaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
The translation is for the menu of an online english course site. Drip Feed Course, means that the students see the next lesson after x days. X is the drip feed duration.
Thank you.
2019年 अगस्त 9日 16:11