Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - अंग्रेजी - Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: रोमानियन

Category Computers / Internet

शीर्षक
Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
melmihaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Enable Drip Feed Course and Drip Feed Duration.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
The translation is for the menu of an online english course site. Drip Feed Course, means that the students see the next lesson after x days. X is the drip feed duration.
Thank you.
2015年 जुन 12日 19:56