Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - Latin - Ambulat nobiscum, neque tamen ex nostris [est].

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latinअंग्रेजी

Category Sentence

शीर्षक
Ambulat nobiscum, neque tamen ex nostris [est].
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
jackjackloद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Ambulat nobiscum, neque tamen ex nostris [est].


अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
which would be the correct translation to> he walks among us but he is not one of us.
Ambulate Inter Nos, Sed Unus Non Est Nostrum
or
Is inter nos ambulat, sed unus nostrum non est
<edit>"Ambulate Inter Nos, Sed Unus Non Est" Nostrum with the correct sentence in Latin that is "Ambulat nobiscum, neque tamen ex nostris [est]."</edit>
Edited by Francky5591 - 2019年 जुन 26日 14:54