Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - स्विडेनी - Mina barn är min styrka och mitt allt.

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: स्विडेनीडेनिसनर्वेजियनडचLatin

Category Kids and teens

शीर्षक
Mina barn är min styrka och mitt allt.
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
helen86द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: स्विडेनी

Mina barn är min styrka och mitt allt.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Ursprunglig text: 'Hejsan. jag skulle vilja ha texten mina barn min styrka mitt allt översatt på latinska. hitta många olika och vill ha rätt då det ska tattueras. Med vänlig hälsning helen'

Bridge by pias: 'My children are my strength and my everything'
Edited by pias - 2014年 जुन 11日 21:18