Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - सरबियन - a tek setati po noci.. :)

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: सरबियनपोर्तुगालीअंग्रेजी

Category Expression

शीर्षक
a tek setati po noci.. :)
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
decynoद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: सरबियन

a tek setati po noci.. :)
2009年 सेप्टेम्बर 11日 17:17