Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .kdhenrik

देश ‎Sweden
जन्मेको बर्ष1973
प्रथम भ्रमण2005年 अक्टोबर 19日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2005年 नोभेम्बर 21日 14:46
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎8319

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎8319

प्रमुख भाषा ‎स्विडेनी स्विडेनी
kdhenrik can read the following languages: स्विडेनी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषास्विडेनी
कुनै मिल्ने भेटिइन