Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सरुको हरफ - Latin - Quis sicut Deus?

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latin
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Bulgarian

शीर्षक
Quis sicut Deus?
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
rumianazasmianaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Quis sicut Deus?
2020年 नोभेम्बर 24日 08:32

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2020年 नोभेम्बर 24日 10:04

Dwayn_
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 5
It means: "Who is like God?"

Значит: "Кто как Бог?"